Nie posiadasz poprawnej wersji formantu ActiveX wymaganego przez strone
Do prawidlowego dzialania strony potrzebujesz Flash Player
Pobierz Flash Player
 
Nie posiadasz poprawnej wersji formantu ActiveX wymaganego przez stronę
Do prawidłowego działania strony potrzebujesz Flash Player 9
Pobierz Flash Player
 
Zawodnicy
Klub
Historia Klubu
Trenerzy
Awans 2006/07
Regulamin serwisu
Linki
Terminarz
Statut Klubu

 

 
 
10 grudnia 2012 redakcja
 
 

Statut Klubu

 
 

S T A T U T

 

Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego „BASKET”

 

w Kwidzynie ul. Mickiewicza 56B

 

 

 

 

I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „BASKET”
w Kwidzynie, ul. Mickiewicza 56B (w skrócie MTS „BASKET”) i zwane jest dalej MTS.

 

§ 2

Terenem działania jest obszar całego kraju, a czas trwania jest nieograniczony.

 

§ 3

MTS posiada osobowość prawną.

 

§ 4

MTS może być członkiem ogólnokrajowych organizacji sportowych realizując ich uchwały w zakresie sportu kwalifikowanego.

 

§ 5

MTS używa pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§ 6

MTS opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków. W prowadzeniu swojej działalności Stowarzyszenie może opierać się na pracy najemnej członków, może zatrudniać pracowników, a także zawierać umowy zlecenia i inne umowy przewidziane prawem.

 

 

 

II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Do podstawowych celów MTS należy:

a)    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – PKD 92,

b)    nauka, edukacja, oświata i wychowanie, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej – PKD 91.33,

c)     krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – PKD 85.3,

d)    działalność charytatywna – PKD 85.32 D.

 

§ 8

MTS realizuje swoje cele szczególnie poprzez:

a)    organizowanie zajęć sportowych,

b)    organizowanie zawodów i szkoleń sportowych,

c)     uczestniczenie zawodników, członków i kibiców MTS w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,

d)    zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego
i amatorskiego, a w szczególności młodzieżowego poprzez tworzenie funduszy, prowadzenie działalności gospodarczej, zakupu sprzętu sportowego, urządzeń sportowych i materiałów szkoleniowych,

e)    organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach doskonalących warsztat zawodowy trenerów i instruktorów, organizowanie różnych form wymiany doświadczeń,

f)      organizowanie seminariów i konferencji poświęconych tematyce sportu i kultury fizycznej,

g)    wydawanie na różnych nośnikach literatury fachowej,

h)    promowanie najlepszych sportowców, trenerów i instruktorów,

i)       zapewnienie w razie potrzeby ochrony prawnej swoim członkom oraz w miarę możliwości innym osobom fizycznym i prawnym zajmujących się lub w przeszłości zajmujących się tematyką sportu i kultury fizycznej,

j)      nawiązywanie kontaktów z podobnymi Klubami działającymi w kraju i za granicą.

 

§ 9

MTS realizuje swoje zadania współdziałając z zainteresowanymi instytucjami,
w szczególności szkołami i klubami sportowymi, w myśl zasad pedagogicznych
i przyjętych norm moralnych.

 

III. Członkowie – sposób nabywania i utraty członkostwa,
prawa i obowiązki członków

 

§ 10

1.     Członkami MTS mogą być – z zastrzeżeniem postanowień ust.2 – osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.     Członkami MTS mogą być również małoletni z tym, że małoletni poniżej 16 lat mogą nabywać członkostwo za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 

§ 11

1.     Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji pisemnej podpisanej przez
przystępującego do MTS.

2.     Deklaracja, o której mowa w ust.1 powinna zawierać imię i nazwisko przystępującego, miejsce zamieszkania oraz zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutowych.

3.     W poczet członków MTS przyjmuje Zarząd, po ustaleniu, iż przystępujący spełnia
wymogi określone statutem.

 

§ 12

1.     Utrata członkostwa może nastąpić w wyniku skreślenia lub wykluczenia z listy członków.

2.     Decyzje w przedmiocie utraty członkostwa podejmuje Zarząd.

3.     Od decyzji Zarządu w przedmiocie utraty członkostwa przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków. Termin do złożenia odwołania wynosi 14 dni
od otrzymania pisemnego zawiadomienia o utracie członkostwa.

4.     Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 13

Skreślenie członka MTS następuje w przypadkach:

a)    upływu dwutygodniowego wypowiedzenia liczonego od dnia następującego
po dniu złożenia Zarządowi MTS pisemnego wypowiedzenia,

b)    śmierci członka,

c)     rozwiązania MTS.

 

 

 

 

§ 14

Członek może być wykluczony, gdy:

a)    nie uczestniczy w realizacji zadań statutowych MTS,

b)    nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok,

c)     swoim zachowaniem w sposób istotny narusza postanowienia statutu.

 

§ 15

Członkowie mają prawo:

a)    uczestniczyć w jego Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym oraz czynnym
i biernym prawem wyborczym do władz Stowarzyszenia,

b)    brać czynny udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez MTS,

c)     zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz MTS oraz oceniać ich działalność,

d)    otrzymywać od władz MTS pomoc w zakresie realizacji jego zadań statutowych,

e)    korzystać z urządzeń i obiektów jak również wszelkich uprawnień wynikających
z działalności statutowej.

 

§ 16

Do obowiązków członka należy:

a)    przestrzeganie postanowień statutowych oraz uchwał władz MTS,

b)    regularne opłacanie składek członkowskich – wysokość składek ustalona jest raz w roku przez Zarząd MTS,

c)     branie czynnego udziału w działalności MTS.

 

 

IV. Władze MTS, tryb dokonywania ich wyboru oraz ich kompetencje

 

§ 17

1.     Władzami MTS są:

a)    Walne Zebranie Członków,

b)    Zarząd,

c)     Komisja Rewizyjna.

2.     Kadencja władz trwa 4 lata.

3.     Członkowie władz pełnią swoją funkcję honorowo.

4.     Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności
od uchwały Walnego Zebrania.

 

5.     Jeżeli szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich

władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w razie równości głosów, rozstrzygających jest głos przewodniczącego zebrania.

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 18

1.     Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą MTS.

2.     Walne Zebranie zwoływane jest, co najmniej raz w roku przez Zarząd, przy czym
termin, miejsce i porządek dzienny powinny być podane nie później niż 2 tygodnie przed datą zebrania.

3.     W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie
z zastrzeżeniem postanowień § 19 statutu.

4.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:

a)    na podstawie uchwały Zarządu,

b)    na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)     na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,

d)    na wniosek organu nadzorującego.

 

§ 19

Małoletnim członkom, którzy nie ukończyli 16 lat, nie przysługuje prawo udziału
w głosowaniu, jak też nie mogą oni korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)    uchwalanie planów działalności MTS,

b)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności MTS,

c)     udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d)    wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie ich składu,

e)    podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną lub członków,

f)      rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach utraty członkostwa.

 

Zarząd

 

§ 21

Zarząd jest zobowiązany w terminie do 30 dni zwołać Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli liczba członków tych władz ulegnie zmniejszeniu o połowę liczby określonej w sposób zgodny ze statutem.

 

§ 22

1.     Zarząd składa się z 3-5 członków w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić członkowie o pełnej zdolności
do czynności prawnych.

2.     Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

 

§ 23

1.     Do kompetencji Zarządu należy:

a)    funkcja reprezentacyjna,

b)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i władz nadrzędnych,

c)     kierowanie całokształtem działalności,

d)    uchwalanie budżetu MTS,

e)    zarządzanie majątkiem i finansami MTS,

f)      sprawowanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych i członków MTS,
udzielenie im pomocy oraz koordynowanie ich działalności,

g)    powoływanie komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz
nadzorowanie ich działalności,

h)    rozpatrywanie spraw powstałych w obrębie MTS,

i)       przyjmowanie w poczet członków,

j)      podejmowanie decyzji w sprawie utraty członkostwa.

2.     Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na kwartał.

§ 24

1.     Zarząd może wybrać Prezydium w liczbie 3 osób, w tym prezesa, wiceprezesa.

2.     W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezydium.

3.     Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

 

 

 

   

 Komisja Rewizyjna

 

§ 25

1.     Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym z Przewodniczącego.

2.     Całokształt działalności MTS, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

3.     W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Członkowie Zarządu.

4.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu.

 

§ 26

Komisja Rewizyjna:

a)    prowadzi okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności MTS co najmniej raz w roku,

b)    może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,

c)     w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, określa termin ich usunięcia,

d)    składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłoszenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

 

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 27

1.     Majątek MTS stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.     Na fundusze MTS składają się:

a)    dotacje państwowe, samorządu terytorialnego,

b)    wpływy ze składek członkowskich,

c)     darowizny,

d)    inne wpływy z działalności statutowej MTS,

e)    dochody z majątku Stowarzyszenia i własnej działalności.

3.     Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów Stowarzyszenia i nie może
być przekazany do podziału jego członków.

 

§ 28

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

 

 

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie MTS

 

§ 29

1.     Zmiana statutu lub rozwiązanie MTS może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością, co najmniej 2/3 głosów w obecności, co najmniej
½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2.     Likwidatorami Stowarzyszenia są ostatni Członkowie Zarządu, chyba, że Walne
Zebranie wybierze na te funkcje innych członków Stowarzyszenia.

3.     Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczony będzie na wyznaczony
w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji, cel społeczny.

 

 

  Junior II Liga - 1 kolejka  
 
VS
 
 
Z kim AS Mrągowo
Wynik 82-45
Data 17.10.2013
Gdzie Kwidzyn
 
 
statystyki podsumowanie
 
  Walka o II Liga - 2 kolejka  
 
VS
 
 
Z kim Uks Bryza Kolbudy
Gdzie Kwidzyn
Data 20.10.2013
Godzina 17:00